Budziszewice: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.
Numer ogłoszenia: 197932 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172780 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów autobusem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i ich odwóz w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. Uczniowie dowożeni będą do szkoły na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.00 i 8.55 oraz odwożeni sprzed szkoły po lekcjach o godz. 13.20 oraz 14.15 lub 15.10. Dowożenie uczniów na lekcje(godz.j.w.) i ich odwożenie po lekcjach (godz.j.w.) odbywać się będzie każdorazowo na następujących trasach: 1/z kierunku Rękawca : Budziszewice -Rękawiec -Agnopol -Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Nowe Mierzno -Mierzno-Józefów Stary -Adamów -Antolin -Budziszewice (ok.24km)/, liczba uczniów ok.106; 2/ z kierunku Węgrzynowic Modrzewia: Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice (ok.18km), liczba uczniów ok.94; 3/ z kierunku Redzenia Nowego: Budziszewice-Redzeń Nowy- Redzeń Stary- Regny- Budziszewice (ok.22km), liczba uczniów ok.62. Liczba uczniów objętych dowozem - ok.262. Liczba ta może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego .Łączna dzienna długość tras przejazdu autobusem wynosi ok.256 km. Dowóz i odwóz odbywał się będzie odpowiednio z miejscowości/do miejscowości zamieszkania uczniów (z/do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków).Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie realizował za biletami miesięcznymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach spółka z o.o., ul.Jana III Sobieskiego 79, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 322783,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 314400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 314400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 314400,00

  • Waluta: PLN.