Petycje

PETYCJE
Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Przedmiot petycji
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Kto może złożyć petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
W jakiej formie można wnieść petycje
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Co powinna zawierać petycja
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
Termin załatwienia petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Petycja wielokrotna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 

Nr sprawy Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
/w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach/
Skan petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja
o sposobie załatwienia petycji
 Or.152.1.2019

Wnioskodawca:
Szulc - Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k
ul. Okrężna 36
02-916 Warszawa

Treść petycji wraz z załącznikami    08.03.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     brak      Pismo
 Or.152.2.2019

Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Treść petycji wraz z załącznikami    22.03.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     brak      Pismo
Or.152.3.2019
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji wraz z załącznikami   31.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.4.2019
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Treść petycji wraz z załącznikami

  11.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.5.2019
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji wraz z załącznikami
  25.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.6.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

Treść petycji wraz z załącznikami  15.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.7.2019 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji wraz z załącznikami   30.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.8.2019 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji wraz z załącznikami   04.11.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak  
Or.152.9.2019 Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka -Zdrój
Treść petycji wraz z załącznikami   29.11.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.10.2019 Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka -Zdrój
Treść petycji wraz z załącznikami   06.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     brak      Pismo
Or. 152.1.2020 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji wraz z załącznikami   20.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.2.2020 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji wraz z złącznikami   27.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    brak      Pismo
Or.152.3.2020 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji wraz z załącznikami   03.04.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji      tak     Pismo

 

Or.152.4.2020

 

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji wraz z załącznikami 11.08.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     brak     Pismo
Or. 152.5.2020

Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję

Treść petycji wraz z załącznikami 17.11.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     brak     Pismo
Or. 152.6.2020 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji wraz z załącznikami 10.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji      tak    Pismo

 

Or. 152.1.2021

Anna Szmelcer
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Polska Wolna od GMO
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Treść petycji wraz z załącznikami 05.01.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji      tak    Pismo
Or.152.2.2021 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji wraz z załącznikami 08.02.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji      brak

    
    Petycję      
 wycofano

    Pismo

Or. 152.3.2021 Teresa Garland, skr.poczt.88,
ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina
Treść petycji wraz z załącznikami 25.02.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji tak     Pismo
Or. 152.4.2021 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję

Treść petycji wraz z załącznikami

26.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia

     Pismo

Or. 152.5.2021

Organizator konkursu ,,Podwórko NIVEA"
Xs - Events Sp. z o.o. Sp. k
ul. Morszyńska 55
02-916 Warszawa

Szulc - Efekt  sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Treść petycji wraz z załącznikami 29.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

     Pismo

Or.152.1.2022 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji 01.03.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  Pismo
Or. 152.2.2022
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji 04.05.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  Pismo
Or. 152.3.2022

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa

Osoba Prawna
Szulc- Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Treść petycji 04.07.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  Pismo
Or. 152.4.2022 Patryk Janusz Król Treść petycji 01.08.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji tak  Pismo
 Or.152.5.2022 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji 16.08.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  Pismo
Or. 152.6.2022 Nie zamieszczono zgody na opublikowanie danych podmiotu składającego petycję Treść petycji 18.08.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  Pismo
Or. 152.7.2022
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Treść petycji 14.10.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  Pismo