Budziszewice: Urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Numer ogłoszenia: 175670 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117080 - 2014r.