Budziszewice: Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Numer ogłoszenia: 155144 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118770 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ w zakresie nawierzchni - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej, boisko sportowe-lodowisko o nawierzchni bitumicznej oraz schody z kostki brukowej i ciągi piesze z kostki brukowej 2/ w zakresie wyposażenia - wyposażenie pola gry do koszykówki , wyposażenie pola gry do piłki nożnej (bramki, piłkochwyty), wyposażenie obu boisk w ławki parkowe i kosze na śmieci 3/ w zakresie oświetlenia - lampy solarne parkowe 4/ obsługa geodezyjna robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, część opisowa dokumentacji projektowej ,mapa-projekt zagospodarowania terenu, mapa-projekt wykonawczy nawierzchni i małej architektury oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realiz.w ramach operacji pn. Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii finans.ze środków UE działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZRB GRAD Zakład Remontowo Budowlany Władysław Grad, Lubochnia, 97-217 Lubochnia Górki nr 63, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 420255,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 460204,60
  • Oferta z najniższą ceną: 460204,60 / Oferta z najwyższą ceną: 460204,60
  • Waluta: PLN.
                                                                Wójt Gminy
                                                             (-) Marian Holak