Budziszewice: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 342662 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321480 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów autobusem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i ich odwóz. Uczniowie dowożeni będą do szkoły na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.00 i 8.55 oraz odwożeni sprzed szkoły po lekcjach o godz. 13.20 oraz 14.10 lub 15.05. Dowożenie uczniów na lekcje(godz.j.w.) i ich odwożenie po lekcjach (godz.j.w.) odbywać się będzie każdorazowo na następujących trasach: 1/dowóz uczniów zamieszkałych we wsiach z kierunku Rękawca : Budziszewice -Rękawiec -Agnopol -Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Nowe Mierzno -Mierzno-Józefów Stary -Adamów -Antolin -Budziszewice (24km); 2/dowóz uczniów zamieszkałych we wsiach z kierunku Węgrzynowic Modrzewia: Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice (18km); 3/dowóz uczniów zamieszkałych z kierunku Redzenia Nowego: Budziszewice-Redzeń Nowy- Redzeń Stary- Regny- Budziszewice (22km). Łączna dzienna długość tras przejazdu autobusem wynosi ok.256 km.Dowóz i odwóz odbywał się będzie odpowiednio z miejsca/do miejsca zamieszkania uczniów (ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków).Liczba uczniów objętych dowozem - ok.246. Liczba ta może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.Wykonawca będzie realizował zamówienie w ramach dowozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym, na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007r. Nr 125,poz.874 z późn.zm.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach spółka z o.o., ul.Jana III Sobieskiego 79, 97-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156009,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 153336,02

  • Oferta z najniższą ceną: 153336,02 / Oferta z najwyższą ceną: 153336,02

  • Waluta: PLN.