Budziszewice: Urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice
Numer ogłoszenia: 143510 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70018 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/w zakresie nawierzchni - opaska z kostki brukowej , boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej 2/w zakresie wyposażenia - wyposażenie boiska, ławki i kosze 3/ w zakresie urządzenia zieleni - roboty przygotowawcze, nasadzenia, trawniki, korowanie 4/ obsługa geodezyjna robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, część opisowa dokumentacji projektowej ,mapy-projekty zagospodarowania terenu i wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia realizowany w ramach operacji pn.Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec oraz urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice finansowanej ze środków UE-umowa o przyznanie pomocy nr 00679-6930-UM0530083/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorz. Woj.Łódzkiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowy BUDRA, ul. Bolimowska 58a, 99-400 Łowicz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 205567,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 173900,94

·         Oferta z najniższą ceną: 173900,94 / Oferta z najwyższą ceną: 240251,29

·         Waluta: PLN.