Budziszewice: Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec
Numer ogłoszenia: 127386 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62232 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową - grunt zostanie utwardzony kostką po uprzednim wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, mechanicznym zagęszczeniu warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Na tenże zakres składają się również: założenie obrzeży betonowych po uprzednim wykonaniu rowków, regulacja pionowa studzienek, roboty ziemne, trawniki oraz obsługa geodezyjna (obsługa geodezyjna obejmuje wytyczenie terenu oraz inwentaryzację powykonawczą) 2/wyposażenie w elementy małej architektury - ławki parkowe, kosze na śmieci, lampy solarne, stojaki na rowery.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, rysunki oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zam. realizowany w ramach operacji pn.Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec oraz urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice finans. ze śr.Unii Europejskiej-umowa o przyznanie pomocy Nr 00679-6930-UM0530083/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Sam.Woj.Łódzkiego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU A.T.Z.Waśkiewicz Albert, Krępa 158, 99-434 Domaniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203320,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 151878,26

·         Oferta z najniższą ceną: 151878,26 / Oferta z najwyższą ceną: 233928,63

·         Waluta: PLN.